Regulamin Promocji świątecznej 2018

Definicje

Promocja - przez Promocję rozumie się specjalne warunki współpracy pomiędzy Akceptantem a Dostawcą opisane w treści niniejszego Regulaminu.

Akceptant - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy Płatności rozumie się przez to Akceptanta.

Dostawca – rozumie się przez to PayPro wykonującą dla Akceptanta usługi płatnicze jako dostawca usług płatniczych dla Akceptanta.

Prowizja od Transakcji - opłaty dokonywane przez Akceptanta na rzecz Dostawcy, wynikające z warunków Umowy.

Serwis Przelewy24 - internetowy serwis usługowy, pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem.

 1. Przystąpienie do Promocji wymaga akceptacji przez Akceptanta wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizatorem Promocji jest PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: partner@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza, zwany dalej Serwisem Przelewy24;
 3. Promocja trwa od 05.11.2018 r. godz.10:00 do 31.12.2018 r. godz. 23:59 i polega na obniżeniu należnej Dostawcy Prowizji od Transakcji.
  1. Prowizja od Transakcji w terminie określonym w punkcie 3. wynosi 1.59% od każdej transakcji przelewem online (PBL), 1,59% od każdej transakcji kartą płatniczą (Visa i MasterCard) i za pomocą BLIK oraz 1,59% za każdą transakcję przelewem bankowym (e-przelew).
  2. Po zakończeniu Promocji prowizja nie ulegnie zmianie.
 4. Promocja dotyczy usług świadczonych przez Serwis Przelewy24 na podstawie Umowy z Akceptantem, której treść znajduje się na stronie internetowej w domenie przelewy24.pl zwana dalej „Umową”.
 5. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a które wcześniej nie zawarły umowy z Dostawcą i spełniły warunki uczestnictwa w Promocji.
 6. Aby wziąć udział w Promocji Akceptant powinien:
  1. Zarejestrować konto w Serwisie Przelewy24. W Promocji mogą wziąć udział Akceptanci, którzy nie zawarli wcześniej umowy z Dostawcą.
  2. Przejść pozytywnie weryfikację przez Serwis Przelewy24, przeprowadzoną zgodnie z Umową.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Umowy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załóż konto i zacznij zarabiać

Poznaj kompleksowe rozwiązania dla Twojego biznesu.

Zarejestruj się