Regulamin PGNiG

REGULAMIN WYKONYWANIA PŁATNOŚCI W SERWISIE  

 

 1. Serwis Przelewy24 (dalej jako: „Serwis”) jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, e-mail: serwis@przelewy24.pl. Wszelkie uwagi i reklamacje prosimy kierować pod wymienione telefony i adresy.
 2. Serwis Przelewy24 udostępnia Klientom różnorodne metody wykonywania Płatności, przyjmuje Płatności Klientów, potwierdza Sprzedawcy zrealizowanie Płatności
  i przekazuje te Płatności na konto Sprzedawcy.
 3. Każda płatność inicjowana w serwisie otrzymuje niepowtarzalny numer płatności oraz hasło nadawane przez serwis. Klient winien zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu tej płatności, zapłaty poprzez przedpłatę powstałą z tej płatności oraz reklamacji płatności.
 4. Każda wpłata dokonana za pośrednictwem Serwisu jest dedykowana na realizację wyłącznie tej płatności, której numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty.
  W przypadku podania w tytule przelewu błędnego numeru płatności spółka PayPro nie ponosi odpowiedzialności za cel na jaki pójdą wpłacone środki.
 5. Na wykonanie płatności w serwisie Klient otrzymuje wskazany w panelu transakcyjnym czas. W tym okresie serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia serwis informuje Klienta i sklep Sprzedawcy o poprawnym wykonaniu płatności.
 6. Potwierdzenie płatności w serwisie zapewniają:
  • dla płatności przy pomocy kart płatniczych lub portfela elektronicznego – serwery operatorów tych płatności, współpracujących z serwisem Przelewy24
  • dla płatności przelewem - bankowe programy automatyzacji przelewów lub własne programy kontroli historii kont bankowych serwisu.
 7. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie działania systemu Instytucji pośredniczącej, przerw technicznych leżących po stronie Instytucji pośredniczącej, próby realizacji Płatności poza godzinami księgowania przelewów wewnętrznych danego banku lub zmian realizowanych po stronie Instytucji pośredniczącej, które mają wpływ na działanie serwisu. Roszczenia wynikające
  z powyższych okoliczności przysługują Płatnikowi wobec Instytucji pośredniczącej, zgodnie z umową zawartą przez Płatnika z Instytucją pośredniczącą oraz zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie zastosowania się podczas realizacji Płatności do instrukcji widocznych w panelu transakcyjnym oraz na stronach Instytucji pośredniczących.
 9. Pośrednictwo serwisu Przelewy24 w przekazywaniu Płatności Płatników poprzez konta Serwisu nie upoważnia Płatników do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach Serwisu.
 10. Klientem Serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 11. Serwis Przelewy24 nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Płatnikiem a Akceptantem w szczególności umowy sprzedaży i z tych tytułów nie ponosi żadnych odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Akceptanta, jak i wobec Akceptanta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Płatnika.
 12. Przedpłaty
  1. Płatnik może zapłacić w Serwisie przedpłatą utworzoną w danym sklepie. W tym celu po wybraniu towaru (usługi) musi zapamiętać numer Płatności i hasło wskazywane na stronie Serwisu. Następnie należy wpłacić potrzebną kwotę w dowolny sposób na dowolne konto Serwisu Przelewy24 podając jako temat wpłaty - numer Płatności.
  2. Serwis może utworzyć przedpłatę automatycznie z płatności dokonanej przez Klienta, jeśli potwierdzenie wykonania tej płatności dotarło do Serwisu po czasie oczekiwania. Wówczas Płatnik może wykorzystać tę przedpłatę do zapłaty powtarzając zakup. Jeśli przedpłata taka nie powstanie w Serwisie w ciągu 2 godzin od czasu rozpoczęcia Płatności w Serwisie, Płatność tę należy reklamować personelowi Serwisu.
  3. Wpłaty w Urzędzie Pocztowym realizowane są w ciągu 1 dnia roboczego od momentu pojawienia się wpłaty na rachunku bankowym Przelewy24.
  4. Przedpłata może być użyta przez Płatnika do realizacji Płatności tylko wówczas, jeśli kwota przedpłaty jest równa kwocie zakupu. Użycie przedpłaty jako formy płatności wymaga znajomości numeru Płatności i hasła tej przedpłaty.
  5. Stan przedpłaty można sprawdzać na stronie serwisu: https://secure.przelewy24.pl/przedplata
  6. Przedpłata może zostać automatycznie przekazana do określonego Akceptanta, bez konieczności ingerencji Płatnika, jeśli jest to zgodne z dodatkowymi ustaleniami pomiędzy Płatnikiem a Serwisem.
  7. Przedpłata Płatnika nie wykorzystana w ciągu 30 dni od daty pojawienia się na koncie bankowym Serwisu jest zwracana Klientowi z potrąceniem kosztów zwrotu. Płatnik może wystąpić o natychmiastowy zwrot przedpłaty.
 13. Koszt zwrotu błędnej wpłaty oraz przedpłaty utworzonej przelewem wynosi 2 zł (dwa złote). W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika pocztowym przekazem pieniężnym koszt zwrotu zwiększa się o opłatę przekazu pieniężnego na adres pocztowy Płatnika, wg cennika Poczty Polskiej. W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika kartą płatniczą koszt zwrotu wynosi 2,9 % wartości przedpłaty. W przypadku zwrotu błędnej wpłaty lub przedpłaty na konto za granicą Polski, koszt przelewu pokrywa odbiorca.
 14. Reklamacje płatności przyjmowane są w formie pisemnej na adres e-mail: serwis@przelewy24.pl i winny zawierać: adres e-mail Klienta, numer płatności, kwotę płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę płatności oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność Klienta (w przypadku płatności kartą płatniczą - nazwa karty).
 15. Termin rozstrzygnięcia reklamacji (odpowiedzi na reklamację) wynosi 15 dni roboczych od otrzymania reklamacji przez PayPro. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w tym terminie, PayPro przekazuje osobie składającej reklamację, w formie przewidzianej dla odpowiedzi na reklamację, informację zawierającą:
  1. wyjaśnienie przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu,
  2. wskazanie okoliczności, które muszą zostać ustalone,
  3. wskazanie przewidywanego termin udzielenia odpowiedzi, nie dłuższego jednak niż 35 Dni Roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 16. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji można sprawdzić na stronie https://www.przelewy24.pl/reklamacje.
 17. Informacja dotycząca prawa dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zawarta jest w informacji dotyczącej procedury reklamacyjnej.
 18. Informacja dotycząca sądu właściwego do rozpoznawania sporów pomiędzy PayPro S.A. a Użytkownikiem zawarta jest w informacji dotyczącej procedury reklamacyjnej.
 19. Czynności dokonywane w ramach Serwisu Przelewy24 nie mają charakteru czynności bankowych. Przystąpienie do Serwisu nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z póżn. zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939).
 20. PayPro S.A. w związku z wykonywaniem płatności poprzez serwis Przelewy24 przetwarza dane osobowe. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza przepisami RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązków i uprawnień związanych z ich pozyskiwaniem i przetwarzaniem, zawarte są w informacji zamieszonej na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjny.
 21. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Przelewy24 jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań.
 22. Osoby wykonujące płatności przez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na otrzymanie potwierdzenia Płatności w formie maila, o którego treści i zawartości decyduje wyłącznie serwis Przelewy24.
 23. Klient może żądać od Serwisu wystawienia pisemnego potwierdzenia dokonania płatności w formie faktury VAT, której przedmiotem jest usługa finansowa przekazania płatności za pośrednictwem Serwisu, zaś kwotą jest prowizja pobrana przez Serwis. Żądanie otrzymania faktury winno zostać zgłoszone przez Klienta przed dokonaniem płatności, Faktura zostanie wysłana tradycyjną pocztą na adres korespondencyjny Klienta. Żądanie otrzymania faktury może się wiązać z pobraniem przez Serwis wyższej opłaty prowizyjnej zgodnie z cennikiem.
 24. Kwota płatności zrealizowanej przez Klienta za pośrednictwem Serwisu znajdzie się na koncie Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 2 pełne dni robocze od momentu jej dokonania, o ile jej status został określony przez Serwis jako Wpłata potwierdzona.

Załóż konto i zacznij zarabiać

Poznaj kompleksowe rozwiązania dla Twojego biznesu.

Zarejestruj się