REGULAMIN KONKURSU PHPCE2017

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest PayPro S.A. z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w dniach 03.11.2017 od godz. 13.00 do 05.11.2017 do godz.9:00.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  b) nie jest pracownikiem PayPro S.A. oraz Dialcom24 Sp. z o.o.
  c) nie jest członkiem rodziny pracownika PayPro S.A. oraz Dialcom24 Sp. z o.o.
 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i darmowy.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
  a) poprzez formularz konkursowy, dostępny na stronie https://przelewy24.pl/phpce2017 wysłać hasło konkursowe. Tematem hasła konkursowego jest slogan promujący IT w Przelewy24.
  b) podać w formularzu konkursowym swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1, 16 GB o wartości 1 298,81 brutto wg cen w dniu opublikowania niniejszego Regulaminu wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 130 zł, przeznaczoną na refundację podatku od nagrody (zwana dalej „Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1”).
 2. Gotówkowa część nagrody zostanie pobrana odpowiednio przez Organizatora, jako płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagród oznacza, że finansowa część nagrody nie będzie wydawana zwycięzcy. Łączna wartość nagrody wynosi 1 428,81 zł. Wydanie Nagrody nastąpi z uwzględnieniem treści Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 3. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, którego hasło konkursowe zostanie wybrane przez Komisję Konkursową.
 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 5. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej 05.11.2017 o godz. 11:00 przy stoisku Przelewy24. Warunkiem otrzymania przez Laureata nagrody jest obecność przy stoisku Przelewy24 w dniu 05.11.2017 o godz 11:00.
 6. Otrzymana nagroda zostanie wręczona Laureatowi 05.11.2017 o godz. 11:00 przy stoisku Przelewy24.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu e-mail poprzez formularz konkursowy znajdujący się na stronie https://przelewy24.pl/phpce2017
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w związku z wydaniem nagrody oraz w celu wysyłki informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagrody.
 5. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://przelewy24.pl/phpce2017
 2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu na stronie konkursowej znajdującej się pod adresem https://przelewy24.pl/phpce2017