předpisy

Definice

Akceptant – tam, kde je v Pravidlech zmiňován akceptant, je jím myšlen prodávající nebo odběratel platby; tam, kde je v Pravidlech řeč o prodávajícím nebo odběrateli platby, je tím myšlen akceptant.

Plátce/uživatel – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka, která sice není právnickou osobou, ale je ze zákona právně způsobilá provádět úhradu zboží a služeb nabízených akceptantem.

Servis/Servis Przelewy24– internetový servis poskytující převod plateb mezi plátcem a akceptantem.

Platba – individuální úhrada prováděná plátcem na účet akceptanta s využitím systému. Každá úhrada je specifikována v systému minimálně pomocí: čísla platby, částky, identifikátoru, metody.

Platby v servisu Przelewy24 mohou mít tyto stavy:

 • Čekající – platba čekající na úhradu,
 • Potvrzená – uhrazená platba podléhající dalšímu ověření z důvodu bezpečnosti,
 • K použití/předčasná platba – zaplacená úhrada, která čeká na předání potvrzení prodávajícímu,
 • Provedená – uhrazená platba a potvrzení odeslané prodávajícímu,
 • Chybná – platba zakončená chybou vrácená zprostředkující instituci nebo bez korektní úhrady,
 • Vrácená – platba vrácená klientovi z konta Servisu.

Transakční panel – panel, který je dostupný plátci za účelem výběru způsobu platby a přesměrování na zprostředkující instituci.

Zprostředkující instituce – dodavatel platebních služeb nebo jiný subjekt, prostřednictvím kterého plátce zasílá na Pay Pro SA (PayPro) peněžní prostředky za účelem úhrady akceptantovi, konkrétně jde o Platebního agenta, autorizační a účetní centrum, poštovního operátora, kancelář platebních služeb.

Pracovní den (pracovní den dodavatele, odběratele) – den během pracovních hodin DialCom24, PayPro kromě sobot, neděl, svátků a dnů pracovního volna, ve kterých operační činnosti provádí jednotka DialCom24., PayPro realizující činnosti předpokládané v ustanoveních Pravidel odvolávajících se na definici „Pracovní den“.

RODO - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 ve věci ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a ve věci volného toku takových údajů a zrušení směrnice

 • 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů).


§ 1. Všeobecná ustanovení

 1. Servis Przelewy24 využívá firma Pay Pro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, email: serwis@przelewy24.pl. Pay Pro SA – je zapsána ve Státní platební instituci v rejstříku tuzemských platebních institucí, který provozuje Komise finančního dozoru pod číslem subjektu v UKNF IP24/2014.
 2. Servis Przelewy24 zpřístupňuje klientům různé metody provádění plateb, přijímá platby klientů, potvrzuje prodávajícímu realizované platby a převádí platby na účet prodávajícího.
 3. Každá platba iniciovaná v servisu Przelewy24 dostává neopakovatelné číslo platby a heslo poskytované servisem. Klient je povinen ponechat si toto číslo a heslo za účelem kontroly stavu této platby, úhrady pomocí předčasné platby vzniklé z této platby a reklamace platby.
 4. Každá úhrada provedená na jeden z bankovních účtů PayPro nebo jejího Platebního agenta je určena výhradně k provedení té platby, jejíž číslo bylo zadáno jako název úhrady. V případě, že bude v názvu úhrady uvedeno chybné číslo platby DialCom24, nenese PayPro odpovědnost za cíl, na který půjdou uhrazené prostředky.
 5. Pro realizaci platby v servisu obdrží klient čas uvedený na transakčním panelu. V této době servis očekává potvrzení realizace platby. Po obdržení potvrzení servis informuje klienta a systém akceptanta o správném provedení platby.
 6. Potvrzení platby v servisu Przelewy24 zajišťují zprostředkující instituce:
 7. pro platby pomocí platební karty nebo elektronické peněženky – servery operátorů těchto plateb spolupracujících se servisem Przelewy24.
 8. pro platbu převodem – bankovní programy pro automatizaci převodů nebo vlastní programy pro kontrolu historie bankovních účtů servisu.
 9. Servis nezaručuje realizaci plateb ve skutečném čase v případě nefunkčnosti systému zprostředkovatelské instituce, technických prodlev ležících na straně zprostředkovatelské instituce, pokusu o provedení platby mimo hodiny pro zaúčtování interních převodů dané banky nebo změn realizovaných na straně zprostředkovatelské instituce, které mají vliv na funkčnost servisu. Nároky vyplývající z výše uvedených okolností přísluší plátci vůči zprostředkovatelské instituci v souladu se smlouvou uzavřenou mezi plátcem se zprostředkovatelskou institucí a v souladu se závaznými právními předpisy.
 10. Servis nezaručuje realizaci platby ve skutečném čase v případě, že během realizace nebudou dodrženy instrukce zobrazené na transakčním panelu a na stránkách zprostředkovatelské instituce.
 11. Servis Przelewy24 nezpřístupňuje identifikační údaje (osobní, kontaktní, firemní) klientů shromážděné v servisu. Tyto údaje jsou využívány jen pro případy vrácení závazků nebo reklamací a jen pro realizaci těchto operací.
 12. Prostřednictví servisu Przelewy24 při převodu plateb plátců prostřednictvím účtů servisu neopravňuje plátce k vymáhání úroků z úhrad umístěných dočasně na účtech servisu.
 13. Klientem servisu může být výhradně fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou, ale je ze zákona právně způsobilá.
 14. Servis Przelewy24 není smluvní stranou ani stranou právního vztahu mezi plátcem a akceptantem, především co se týká smlouvy o prodeji, a nenese z těchto titulů žádnou zodpovědnost. Především nepřebírá žádnou zodpovědnost za nesplnění nebo nenáležité splnění povinností akceptanta, stejně jako vůči akceptantovi za nesplnění nebo nenáležité splnění povinností plátce.
 15. Předčasná platba
 16. Plátce může zaplatit v servisu předčasnou platbou vytvořenou v daném obchodě. Za tímto účelem si musí po zvolení zboží (služby) zapamatovat číslo platby a heslo uvedené na stránce plateb servisu. Následně je třeba uhradit náležitou částku jakýmkoliv způsobem na jakýkoliv účet servisu Przelewy24 a uvést číslo platby v účelu úhrady.
 17. Servis může předčasnou platbu vytvořit automaticky z platby provedené klientem, pokud potvrzení realizace této platby dorazilo do servisu po čekací době. Plátce tedy může využít předčasnou platbu k úhradě opakovaného nákupu. Pokud tato předčasná platba nebude v servisu vytvořena během dvou hodin od doby zahájení platby v servisu, reklamujte tuto platbu u personálu servisu.
 18. Úhrady na poštovním úřadě budou realizovány během jednoho pracovního dne od okamžiku, kdy se úhrada objeví na bankovním účtu Przelewy24.
 19. Předčasnou platbu může plátce použít na realizaci platby jen tehdy, pokud se částka předčasné platby rovná částce nákupu. Použití předčasné platby jako způsobu platby vyžaduje znalost čísla platby a hesla této předčasné platby.
 20. Stav předčasné můžete zkontrolovat na stránkách servisu: https://secure.przelewy24.pl/przedplata
 21. Předčasná platba může být automaticky zaslána uvedenému akceptantovi bez nutnosti zásahu plátce, pokud je to v souladu s doplňujícími ustanoveními mezi plátcem a servisem.
 22. Předčasná platba plátce, která nebude využita během 30 dnů od data, kdy se objevila na bankovním účtu servisu, bude navrácena klientovi s odečtením nákladů za vrácení. Plátce může požádat o okamžité vrácení předčasné platby.
 23. Náklady na vrácení chybné úhrady a předčasné platby vytvořené převodem činí 2 PLN (dva zloté). V případě chybné úhrady nebo předčasné platby realizované plátcem na poštovním peněžním příkazu se náklady na vrácení zvýší o poplatek za peněžní příkaz na poštovní adresu plátce v souladu s ceníkem Polské pošty. V případech chybné úhrady nebo předčasné platby realizované plátcem platební kartou činí náklady na vrácení 2,9 % z částky předčasné platby. V případě vratky chybné úhrady nebo předčasné platby na zahraniční účet hradí náklady za převod odběratel.

§ 2. Reklamace

Reklamace plateb jsou přijímány v písemné formě na emailové adrese: serwis@przelewy24.pl a musí obsahovat: emailovou adresu plátce, číslo platby, částku platby, příjmení a jméno majitele bankovního účtu (platební karty), datum platby a název banky, na kterou byla poukázaná platba plátce (v případě platby platební kartou – název karty).

Servis Przelewy24 se zavazuje vyřešit reklamaci do 30 dnů. Doba řešení reklamace může být prodloužena o čas, který byl nutný pro získání dalších informací, maximálně však na 60 dnů ode dne obdržení reklamace.

Podrobné informace týkající se režimu podávání a řešení reklamace můžete zkontrolovat na stránkách https://www.przelewy24.pl/reklamacje

§ 3. Závěrečná ustanovení

 • Právo na vymáhání nároků soudní cestou, které vyplývá z využívání služeb společnosti, náleží po neúspěšném proběhnutí reklamačního řízení v souladu s par. 2.
 • Pro všechny spory vyplývající z Pravidel, stejně jako ze všech právních vztahů vyplývajících z činností prováděných za účelem jejich realizace je příslušný soud podle sídla PayPro.
 • Činnosti realizované v rámci servisu Przelewy24 nemají charakter bankovních činností. S použitím servisu se neváže otevření bankovního účtu ve smyslu Občanského zákoníku (zákon z 23. dubna 1964 - Občanský zákoník, Úř. věstník z r. 1964, č. 16, bod 93 s pozd. zm.) a zákona z 29. srpna 1997 - Bankovní právo (Úř. věstník z r. 1997 č. 140, bod 939).
 • Zakazuje se využívat servis ke spravování plateb za prodej zboží nebo poskytování služeb v rozporu s právními předpisy, především v případech porušujících majetkové právo třetích stran, ale i k platbám, které nebyly povoleny do obchodního obratu na území Evropské unie, stejně jako k využívání pro realizaci plateb z titulu přístupu k pornografickým obsahům.
 • PayPro S.A. v souvislosti s prováděním plateb prostřednictvím servisu Przelewy24 zpracovává osobní údaje. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonnými předpisy, především s předpisy RODO. Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů, včetně povinností a oprávnění souvisejících s jejich shromažďováním a zpracováním, jsou obsaženy v informaci na internetových stránkách.
 • Administrátorem osobních údajů ve smyslu zákona z 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Úřední věstník č. 133, bod 883) je PayPro a DialCom24.
 • Osoby realizující platby přes servis Przelewy24 vyjadřují souhlas s obdržením oznámení o platbě formou emailu, o jehož obsahu a jednotlivých částech rozhoduje výhradně servis Przelewy24.

Załóż konto i zacznij zarabiać

Poznaj kompleksowe rozwiązania dla Twojego biznesu.

Zarejestruj się