Obowiązek informacyjny PTP

Szczegółowa informacja dotyczącą przetwarzania1 danych osobowych2 Płatników korzystających z serwisu Przelewy24 na podstawie Umowy o pojedynczą transakcję płatniczą

 I. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych Płatnika danych osobowych3 jest spółka PayPro Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym.


Dane kontaktowe Administratora:

Adres:
PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska
Email:
ado@przelewy24.pl

 II. Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Ty jako Płatnik możesz skontaktować się w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email iod@przelewy24.pl.

 III. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

1. PayPro przetwarza Twoje dane osobowe (dane osobowe Płatnika) przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem przez PayPro usług płatniczych objętych umową o zapłaty pojedynczą transakcję płatniczą, w tym
w szczególności w związku obsługiwaniem składanych przez Ciebie zleceń płatniczych zawierających polecenie wykonania transakcji płatniczej (zapłaty) na rzecz Odbiorcy płatności.

Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych
z komunikacją pomiędzy PayPro a Tobą, w zakresie w jakim wiąże się to z celami
o których mowa w zdaniu pierwszym, w szczególności w celu wysyłania do Ciebie informacji o składanym zleceniu płatniczym i o jego wykonaniu.

Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych
z procesem obsługi reklamacji składanych przez Ciebie jako Płatnika lub potencjalnego Płatnika, a dotyczących niewykonanych lub nienależycie wykonanych usług płatniczych, albo dotyczących innych zastrzeżeń wobec świadczonych usług płatniczych.

PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia danych osobowych4 , to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o pojedynczą transakcję płatniczą, której stroną jesteś, a także do podjęcia działań związanych z jej zawarciem - przed zawarciem umowy.

W zakresie związanym z obsługą procesu rozpatrywania reklamacji PayPro przetwarza te dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia albowiem przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, to jest obowiązku rozpatrywania reklamacji oraz prowadzenia dokumentacji związanej
z tym procesem.

2. PayPro przetwarza Twoje dane osobowe związane ze świadczeniem usług płatniczych również w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Ciebie obowiązków związanych z umową o pojedynczą transakcję płatniczą, w szczególności obowiązków związanych z zapłatą kwot należnych PayPro od Ciebie na
z tytułu wykonywania lub/i niewykonania albo nienależytego wykonywania usługi płatniczej.

PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z dochodzeniem roszczeń.

3. PayPro przetwarza Twoje dane osobowe związane ze świadczeniem usług płatniczych, z wyjątkiem tzw. danych wrażliwych, danych osobowych5 , w zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi lub prowadzeniem systemu płatności oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy.

PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) i f) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz jest niezbędne do ochrony interesów użytkowników usług płatniczych, a także jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez dostawców usług płatniczych.

4. PayPro przetwarza Twoje dane osobowe związane ze świadczeniem usług płatniczych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających
z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
w szczególności w celu identyfikowania i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, stosowania środków bezpieczeństwa obejmujących między innymi identyfikację klienta i weryfikację jego tożsamości.

PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia w związku z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jako instytucji obowiązanej w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

5. PayPro przetwarza Twoje dane osobowe w celach informacyjnych, zwłaszcza marketingu usług własnych oraz usług oferowanych przez podmioty powiązane z PayPro. Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z komunikacją pomiędzy PayPro a Tobą w zakresie w jakim wiąże się to z tymi celami informacyjnymi, w tym marketingowymi, o których mowa w zdaniu pierwszym.

PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, a także może je przetwarzać na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).

6. Ponadto PayPro przetwarza Twoje dane osobowe w innych, prawem dopuszczalnych, celach bezpośrednio lub pośrednio związanych z celami
o których mowa w ust. 1-4, w szczególności w celach archiwalnych
i statystycznych, w celach związanych z audytami, kontrolą zarządczą, lub
w celach związanych z doradztwem.

PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

 IV. Kategorie danych osobowych które są przetwarzane.

PayPro przetwarza przede wszystkim Twoje dane osobowe związane z wykonywaniem usług płatniczych obejmujące w szczególności: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres email, numer rachunków płatniczych, w tym rachunków bankowych, numer karty płatniczej, inny identyfikator użytego instrumentu płatniczego, numer telefonu, używane przez Ciebie adresy IP.

PayPro przetwarza również dane osobowe związaną z identyfikacją Twojej osoby oraz weryfikacją Twojej tożsamości, co obejmuje w szczególności imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), obywatelstwo, numer PESEL (lub daty urodzenia oraz Państwa urodzenia - w przypadku gdy nie nadano Ci numeru PESEL), serię i numer dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość, adres zamieszkania.

W celach związanych z komunikacją PayPro przede wszystkim przetwarza imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy email, adresy zamieszkania oraz adresy korespondencyjne.

 V. Informacje o kategoriach odbiorców danych.

Przez odbiorcę danych rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu PayPro ujawnia Twoje dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią danych osobowych6 .

Przy czym organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

W związku z powyższym PayPro informuje o następujących kategoriach odbiorców:

a) agenci PayPro, to jest podmioty działające w imieniu i na rzecz PayPro jako instytucji płatniczej;

b) inni dostawcy usług płatniczych, w tym Twój dostawca usług płatniczych, który udostępnił Ci używany przez Ciebie instrument płatniczy; udostępnienie danych tym odbiorcom następuje w zakresie w jakim dane muszą być im przekazywane
w związku ze świadczeniem usług płatniczych (punkt III.1), oraz w zakresie w jakim dane muszą być im przekazywane w celach o których mowa w punkcie III.3 i III.4, a także w innych przypadkach gdy podmioty te uprawnione są do uzyskania od PayPro informacji, w tym informacji zawierających dane osobowe;
w szczególności obejmuje to banki i oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego, instytucje płatnicze, operatorów kart kredytowych, płatniczych, wirtualnych;

c) Odbiorca płatności;

d) podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością PayPro;

e) podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością PayPro,
w tym usługi hostingowe;

f) podmioty świadczące usługi audytorskie i inne związane z kontrolowaniem działalności PayPro;

g) biegli rewidenci badający dokumenty związane z działalnością PayPro;

h) podmioty grupy kapitałowej PayPro;

i) inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od PayPro informacji związanych z działalnością PayPro, które to informacje mogą obejmować Twoje dane osobowe, w tym
w szczególności organy nadzorcze wobec PayPro.

 VI.  Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

PayPro nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.

 VII.  Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu. 

1. Twoje dane osobowe przetwarzane w celach o których mowa w punkcie III.1, będę przetwarzane przez okres świadczenia usługi płatniczej oraz przez okres 13 miesięcy od dnia obciążenia Twojego rachunku płatniczego z związku
z wykonaną usługą płatniczą albo przez okres 13 miesięcy od dnia, w którym transakcja płatnicza miała być wykonana, a po upływie tego okresu – przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym ustawy o usługach płatniczych oraz przepisów podatkowych. W szczególności PayPro wyjaśnia, że jako krajowa instytucja płatnicza obowiązana przechowywać dokumenty związane ze świadczeniem usług płatniczych przez okres co najmniej 5 lat od dnia ich wytworzenia lub otrzymania.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie III.2 będą przetwarzane przez okres o którym mowa w akapicie powyżej, ale nie dłużej niż przez okres w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, to jest do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Przy czy jeśli okres o którym mowa w niniejszym akapicie będzie upływał wcześniej niż okres o którym mowa
w pierwszym akapicie, PayPro zaprzestanie przetwarzania danych osobowych
w celu i w zakresie o którym mowa w niniejszym akapicie, ale nadal może przetwarzać Twoje dane osobowe w celach i w zakresie o którym mowa
w pierwszym akapicie.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie III.3 będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych celów, w szczególności
z uwzględnieniem terminów przedawnienia karalności takich przestępstw.

4. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie III.4 będą przetwarzane przez okres wynikający z powołanych tam przepisów prawa
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności informacje uzyskane w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przeprowadzono transakcję z klientem, a informacje
o transakcjach przeprowadzanych przez instytucje obowiązane oraz dokumenty dotyczące transakcji są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano ostatniego zapisu związanego z transakcją.

5. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie III.5 będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi płatniczej – w przypadku gdy dane przetwarzane są w na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, ale nie dłużej niż do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu.

Natomiast w przypadku gdy dane te będą przetwarzane również na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, dane te będą przetwarzane również po zakończeniu świadczenia tej usługi płatniczej, przez okres wskazany w tej zgodzie, ale nie dłużej niż do dnia cofnięcia zgody.

6. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie III.6 będą przetwarzane przez okres właściwy dla celu pierwotnego w którym zostały zebrane. Jeśli jednak w ramach tego celu zebrano inne dane niż w wyniku realizacji celów o których mowa w punktach III.1-III.5, dane te będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi płatniczej oraz 10 lat od jej zakończenia, ale nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile będzie on uzasadniony.

VIII.  Informacja dotycząca obligatoryjności lub fakultatywności podania danych osobowych. 

Podanie danych o których mowa w punkcie III.1 jest wymogiem umownym, a także ustawowym i jesteś zobowiązany do ich podania. Wobec czego w razie ich nie podania, PayPro nie będzie mogło przyjąć Twojego zlecenia płatniczego, zawrzeć z Tobą umowy o pojedynczą transakcję płatniczą i świadczyć usługi płatniczej.

Podanie danych o których mowa w punkcie III.2 jest wymogiem umownym i jesteś zobowiązany do ich podania. Wobec czego w razie ich nie podania, PayPro nie przyjmie Twojego zlecenia płatniczego, nie zawrze z Tobą umowy o pojedynczą transakcję płatniczą i nie będzie świadczyć usługi płatniczej.

Podanie danych o których mowa w punkcie III.3 i III.4 jest wymogiem ustawowym
i jesteś zobowiązany do ich podania. Wobec czego w razie ich nie podania, PayPro nie przyjmie Twojego zlecenia płatniczego, nie zawrze z Tobą umowy o pojedynczą transakcję płatniczą i nie będzie świadczyć usługi płatniczej.

Podanie danych o których mowa w punkcie III.5 jest dobrowolne, wobec czego możesz ich nie podać. Jednakże jeśli dane te przetwarzane są też w celach opisanych w punktach III.1-III.4, ich niepodanie wiąże się z konsekwencjami opisanymi powyżej.

Jeśli w ramach celu o którym mowa w punkcie III.6 będziesz proszony o podanie innych danych osobowych, niż zebrane w celach o których mowa w punktach III.1-III.5, to ich podanie jest dobrowolne, wobec czego możesz ich nie podać.

 IX. Informacje o Twoich prawach.

1. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

2. Masz prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane
z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.

3. Masz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,
z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Twoje dane;

b. cofnąłeś zgodę (zgodnie z prawem o którym mowa w punkcie IX.7), na której opiera się przetwarzanie danych, o ile Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania (o którym mowa w punkcie IX.5)
i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

d. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania (o którym mowa w punkcie IX.6);

e. jeśli Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

f. jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

PayPro może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych, o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy:

a. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania o którym mowa w punkcie IX.5. - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

5. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

W przypadku Administratora powyższe prawo do wniesienia sprzeciwu odnosi się do danych osobowych przetwarzanych w celach o których mowa w punktach III.2, III.3, III.5 i III.6.

W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W szczególności dalsze przetwarzanie danych osobowych pomimo sprzeciwu, może wynikać z celów o których mowa w punkcie III.2 i III.3.

6. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby takiego marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku wykonania tego prawa, Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych do celów takiego marketingu bezpośredniego.

7. Masz prawo do przenoszenia danych. W związku z tym masz prawo otrzymać
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.

Prawo to przysługuje Ci jednak tylko w zakresie danych osobowych które przetwarzane są na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy, oraz
w zakresie danych których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (przy czym zgodnie z punktem X. na razie PayPro nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany).

Wykonując to prawo możesz również żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

8. Masz prawo do cofnięcia zgody o której mowa w punkcie III.5, w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać Twoje dane osobowe, które przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.

9. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego
z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia.

Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a w przyszłości będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 X.  Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

 XI.  Przetwarzanie danych w innym celu niż cel w którym zostały zebrane. 

Z zastrzeżeniem punktu III.6, PayPro nie planuje dalej przetwarzać Twoich danych osobowym w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.1Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

2Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3Płatnik to osoba która zamierza zapłacić, a także osoba która już zapłaciła, za pośrednictwem serwisu Przelewy24, określoną kwotę pieniężną na rzecz odbiorcy płatności (np. podmiotu prowadzącego sklep internetowy w którym Płatnik nabył towar za który chce zapłacić lub już zapłacił).

4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]

5 Tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby [art. 9 ust. 1 Rozporządzenia.] 

6 Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe. Podmiot przetwarzający oznacza natomiast osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Załóż konto i zacznij zarabiać

Poznaj kompleksowe rozwiązania dla Twojego biznesu.

Zarejestruj się