Obowiązek informacyjny RODO

Szczegółowa informacja dotyczącą przetwarzania1 danych osobowych2 osób korzystających z Usługi Przelewy24 w ramach serwisu Allegro3


 • Administrator Danych Osobowych.

  1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających lub zamierzających korzystać z Usługi Przelewy24 w ramach serwisu Allegro zwanych dalej w niniejszej informacji Użytkownikami, jest spółka PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym.

   Dane kontaktowe Administratora:

   Adres:

   PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska

   Email:

   ado@przelewy24.pl

 • Inspektor Ochrony Danych.

  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Ty jako Użytkownik możesz skontaktować się w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email iod@przelewy24.pl.

 • Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

  1. PayPro przetwarza dane osobowe Użytkownika przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem przez PayPro Usługi Przelewy24 w ramach Allegro, to jest usługi płatniczej objętej umową ramową4 lub umową o pojedynczą transakcję płatniczą5, w tym w szczególności:

   1. w przypadku gdyż Użytkownik korzysta z Usługi Przelewy24 jako Kupujący – przetwarzanie następuje w związku z zawarciem umowy, a następnie w związku z obsługiwaniem składanych przez Kupującego zleceń płatniczych zawierających polecenie wykonania transakcji płatniczej (zapłaty) na rzecz Sprzedającego;
   2. w przypadku gdyż Użytkownik korzysta z Usługi Przelewy24 jako Sprzedający – przetwarzanie następuje w związku z zawarciem umowy, a następnie w związku z obsługą transakcji płatniczych przyjmowanych dla Sprzedającego oraz w związku z udostępnieniem Sprzedającemu przyjętych dla niego środków, a także w związku z prowadzeniem dla Sprzedającego rachunku płatniczego.Powyższe obejmuje również przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w celach związanych z zawarciem umowy o świadczenie Usługi Przelewy24 (ramowej lub o pojedynczą transakcję płatniczą), jej wykonywaniem, rozliczeniem i rozwiązaniem.

    Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z komunikacją pomiędzy PayPro a Użytkownikiem, w zakresie w jakim wiąże się to z celami o których mowa w akapitach powyżej, w szczególności w celu wysyłania do Ciebie informacji o składanych zleceniach płatniczych i o ich wykonaniu.
    Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z procesem obsługi reklamacji składanych przez Użytkownika, w tym potencjalnego Użytkownika, a dotyczących niewykonanych lub nienależycie wykonanych usług płatniczych, albo dotyczących innych zastrzeżeń wobec świadczonych usług płatniczych.
    PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia6, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie Usługi Przelewy24 (umowy ramowej lub umowy o pojedynczą transakcję płatniczą), której stroną jesteś, a także do podjęcia działań związanych z jej zawarciem - przed zawarciem umowy.
    W zakresie związanym z obsługą procesu rozpatrywania reklamacji PayPro przetwarza te dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia albowiem przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, to jest obowiązku rozpatrywania reklamacji oraz prowadzenia dokumentacji związanej z tym procesem.

  2. PayPro przetwarza Twoje dane osobowe związane ze świadczeniem usług płatniczych (Usługi Przelewy24), w tym związane z zawarciem umowy o świadczenie tej usługi, również w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Użytkownika obowiązków związanych z tą umową.

   PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z dochodzeniem roszczeń.

  3. PayPro przetwarza Twoje dane osobowe związane ze świadczeniem usług płatniczych (Usługi Przelewy24), w tym związane z zawarciem umowy o świadczenie tej usługi, z wyjątkiem tzw. danych wrażliwych7, w zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi lub prowadzeniem systemu płatności oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy.

   PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) i f) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz jest niezbędne do ochrony interesów użytkowników usług płatniczych, a także jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez dostawców usług płatniczych.

  4. PayPro przetwarza Twoje dane osobowe związane ze świadczeniem usług płatniczych (Usługi Przelewy24), w tym związane z zawarciem umowy o świadczenie tej usługi, w celach związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności w celu identyfikowania i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, stosowania środków bezpieczeństwa obejmujących między innymi identyfikację klienta i weryfikację jego tożsamości.

   PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia w związku z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jako instytucji obowiązanej w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  5. PayPro przetwarza Twoje dane osobowe w celach informacyjnych, zwłaszcza marketingu usług własnych oraz usług oferowanych przez podmioty powiązane z PayPro. Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z komunikacją pomiędzy PayPro a Tobą w zakresie w jakim wiąże się to z tymi celami informacyjnymi, w tym marketingowymi, o których mowa w zdaniu pierwszym.

   PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, a także może je przetwarzać na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).

  6. Ponadto PayPro przetwarza Twoje dane osobowe w innych, prawem dopuszczalnych, celach bezpośrednio lub pośrednio związanych z celami o których mowa w ust. 1-4, w szczególności w celach archiwalnych i statystycznych, w celach związanych z audytami, kontrolą zarządczą, lub w celach związanych z doradztwem.

   PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

 • Kategorie danych osobowych które są przetwarzane.

  1. W przypadku Użytkownika korzystającego z Usługi Przelewy24 tylko w charakterze Kupującego, PayPro przetwarza przede wszystkim Twoje dane osobowe związane z wykonywaniem usług płatniczych obejmujące w szczególności: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), nazwę (login) w serwisie Allegro, indywidualny numer nadany w ramach Usługi Przelewy24 w serwisie Allegro, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres email, numer rachunków płatniczych, w tym rachunków bankowych, numer karty płatniczej, inny identyfikator użytego instrumentu płatniczego, numer telefonu, używane przez Ciebie adresy IP.

   W przypadku Użytkownika korzystającego z Usługi Przelewy24 tylko w charakterze Sprzedającego, PayPro przetwarza przede wszystkim Twoje dane osobowe związane z wykonywaniem usług płatniczych obejmujące w szczególności: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), nazwę (login) w serwisie Allegro, indywidualny numer nadany w ramach Usługi Przelewy24 w serwisie Allegro, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres email, numer rachunków płatniczych, w tym rachunków bankowych, numer telefonu, używane przez Ciebie adresy IP.

   Jeśli jesteś Użytkownikiem korzystającym z Usługi Przelewy24 zarówno w charakterze Sprzedającego jak i Kupującego, to wtedy PayPro przetwarza zarówno dane o których mowa w akapicie pierwszym, jak i w akapicie drugim.

   PayPro przetwarza również dane osobowe Użytkowników (niezależnie od tego w jakim charakterze korzystają z Usługi Przelewy24) związaną z identyfikacją Twojej osoby oraz weryfikacją Twojej tożsamości, co obejmuje w szczególności imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), obywatelstwo, numer PESEL (lub daty urodzenia oraz Państwa urodzenia - w przypadku gdy nie nadano Ci numeru PESEL), serię i numer dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość, adres zamieszkania. Ponadto, jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, PayPro przetwarza również dane obejmujące nazwę (firmę) Twojej działalności gospodarczej, jej NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania tej działalności gospodarczej.

   W celach związanych z komunikacją, PayPro przede wszystkim przetwarza imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy email, adresy zamieszkania oraz adresy korespondencyjne.

   Ponadto PayPro przetwarza dane osobowe Twoich przedstawicieli i beneficjentów rzeczywistych.

 • Informacje o kategoriach odbiorców danych.

  1. Przez odbiorcę danych rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu PayPro ujawnia Twoje dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią8.

   Przy czym organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

   W związku z powyższym PayPro informuje o następujących kategoriach odbiorców:

   1. agenci PayPro, to jest podmioty działające w imieniu i na rzecz PayPro jako instytucji płatniczej;
   2. Allegro.pl jako podmiot prowadzący serwis Allegro w ramach którego udostępniana jest Usługa Przelewy24;
   3. inni dostawcy usług płatniczych, w tym Twój dostawca usług płatniczych, który udostępnił Ci używany przez Ciebie instrument płatniczy; udostępnienie danych tym odbiorcom następuje w zakresie w jakim dane muszą być im przekazywane w związku ze świadczeniem usług płatniczych (punkt III.1), oraz w zakresie w jakim dane muszą być im przekazywane w celach o których mowa w punkcie III.3 i III.4, a także w innych przypadkach gdy podmioty te uprawnione są do uzyskania od PayPro informacji, w tym informacji zawierających dane osobowe; w szczególności obejmuje to banki i oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego, instytucje płatnicze, operatorów kart kredytowych, płatniczych, wirtualnych;
   4. odbiorcy płatności, w celach związanych z wykonywaną płatnością;
   5. podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością PayPro;
   6. podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością PayPro, w tym usługi hostingowe;
   7. podmioty świadczące usługi audytorskie i inne związane z kontrolowaniem działalności PayPro;
   8. biegli rewidenci badający dokumenty związane z działalnością PayPro;
   9. podmioty grupy kapitałowej PayPro;
   10. inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od PayPro informacji związanych z działalnością PayPro, które to informacje mogą obejmować Twoje dane osobowe, w tym w szczególności organy nadzorcze wobec PayPro.
 • Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  1. PayPro nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.

 • Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu.

  1. Twoje dane osobowe przetwarzane w celach o których mowa w punkcie III.1, będę przetwarzane przez okres obowiązywania umowy ramowej, a w przypadku umowy o pojedynczą transakcję płatniczą, że przez okres świadczenia objętej nią usługi płatniczej oraz przez okres 13 miesięcy od dnia obciążenia Twojego rachunku płatniczego z związku z wykonaną usługą płatniczą albo przez okres 13 miesięcy od dnia, w którym transakcja płatnicza miała być wykonana, a po upływie tego okresu – przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym ustawy o usługach płatniczych oraz przepisów podatkowych. W szczególności PayPro wyjaśnia, że jako krajowa instytucja płatnicza obowiązana przechowywać dokumenty związane ze świadczeniem usług płatniczych przez okres co najmniej 5 lat od dnia ich wytworzenia lub otrzymania.

  2. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie III.2 będą przetwarzane przez okres o którym mowa w punkcie pierwszym powyżej, ale nie dłużej niż przez okres w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, to jest do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Przy czy jeśli okres o którym mowa w niniejszym akapicie będzie upływał wcześniej niż okres o którym mowa w pierwszym punkcie, PayPro zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w celu i w zakresie o którym mowa w niniejszym punkcie, ale nadal może przetwarzać Twoje dane osobowe w celach i w zakresie o którym mowa w pierwszym punkcie.

  3. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie III.3 będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych celów, w szczególności z uwzględnieniem terminów przedawnienia karalności takich przestępstw.

  4. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie III.4 będą przetwarzane przez okres wynikający z powołanych tam przepisów prawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności informacje uzyskane w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przeprowadzono transakcję z klientem, a informacje o transakcjach przeprowadzanych przez instytucje obowiązane oraz dokumenty dotyczące transakcji są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano ostatniego zapisu związanego z transakcją.

  5. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie III.5 będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy ramowej, a w przypadku umowy o pojedynczą transakcję płatniczą, że przez okres świadczenia objętej nią usługi płatniczej – w przypadku gdy dane przetwarzane są w na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, ale nie dłużej niż do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu.

   Natomiast w przypadku gdy dane te będą przetwarzane również na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, dane te będą przetwarzane również po zakończeniu świadczenia tej usługi płatniczej, przez okres wskazany w tej zgodzie, ale nie dłużej niż do dnia cofnięcia zgody.

  6. 6. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie III.6 będą przetwarzane przez okres właściwy dla celu pierwotnego w którym zostały zebrane. Jeśli jednak w ramach tego celu zebrano inne dane niż w wyniku realizacji celów o których mowa w punktach III.1-III.5, dane te będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi płatniczej oraz 10 lat od jej zakończenia, ale nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile będzie on uzasadniony.

 • Informacja dotycząca obligatoryjności lub fakultatywności podania danych osobowych.

  1. Podanie danych o których mowa w punkcie III.1 jest wymogiem umownym, a także ustawowym i jesteś zobowiązany do ich podania. Wobec czego w razie ich nie podania, PayPro nie będzie mogło zawrzeć z Tobą umowy, przyjąć ani zrealizować Twojego zlecenia płatniczego, ani świadczyć usługi płatniczej, a jeśli umowa została uprzednio zawarta – w braku uzupełnienia tych danych Umowa zostanie rozwiązana.

   Podanie danych o których mowa w punkcie III.2 jest wymogiem umownym i jesteś zobowiązany do ich podania. Wobec czego w razie ich nie podania, PayPro nie zawrze z Tobą umowy, nie przyjmie Twojego zlecenia płatniczego i nie będzie świadczyć usługi płatniczej.

   Podanie danych o których mowa w punkcie III.3 i III.4 jest wymogiem ustawowym i jesteś zobowiązany do ich podania. Wobec czego w razie ich nie podania, PayPro nie będzie mogło zawrzeć z Tobą umowy, przyjąć ani zrealizować Twojego zlecenia płatniczego ani świadczyć usługi płatniczej, a jeśli umowa została uprzednio zawarta – w braku uzupełnienia tych danych Umowa zostanie rozwiązana.

   Podanie danych o których mowa w punkcie III.5 jest dobrowolne, wobec czego możesz ich nie podać. Jednakże jeśli dane te przetwarzane są też w celach opisanych w punktach III.1-III.4, ich niepodanie wiąże się z konsekwencjami opisanymi powyżej.

   Jeśli w ramach celu o którym mowa w punkcie III.6 będziesz proszony o podanie innych danych osobowych, niż zebrane w celach o których mowa w punktach III.1-III.5, to ich podanie jest dobrowolne, wobec czego możesz ich nie podać.

 • Informacje o Twoich prawach.

  1. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

  2. Masz prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.

  3. Masz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

   • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Twoje dane;
   • cofnąłeś zgodę (zgodnie z prawem o którym mowa w punkcie IX.7), na której opiera się przetwarzanie danych, o ile Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania (o którym mowa w punkcie IX.5) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
   • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania (o którym mowa w punkcie IX.6);
   • jeśli Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

   PayPro może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  4. Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy:

   1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania o którym mowa w punkcie IX.5. - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
  5. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

   W przypadku Administratora powyższe prawo do wniesienia sprzeciwu odnosi się do danych osobowych przetwarzanych w celach o których mowa w punktach III.2, III.3, III.5 i III.6.

   W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W szczególności dalsze przetwarzanie danych osobowych pomimo sprzeciwu, może wynikać z celów o których mowa w punkcie III.2 i III.3.

  6. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby takiego marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

   W przypadku wykonania tego prawa, Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych do celów takiego marketingu bezpośredniego.

  7. Masz prawo do przenoszenia danych. W związku z tym masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.

   Prawo to przysługuje Ci jednak tylko w zakresie danych osobowych które przetwarzane są na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy, oraz w zakresie danych których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (przy czym zgodnie z punktem X. na razie PayPro nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany).

   Wykonując to prawo możesz również żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

  8. Masz prawo do cofnięcia zgody o której mowa w punkcie III.5, w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać Twoje dane osobowe, które przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.

  9. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia.

   Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a w przyszłości będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

  1. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 • Przetwarzanie danych w innym celu niż cel w którym zostały zebrane

  1. Z zastrzeżeniem punktu III.6, PayPro nie planuje dalej przetwarzać Twoich danych osobowym w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

1 Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

2 Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3 Usługa Przelewy24 w ramach serwisu Allegro oznacza usługę uregulowaną w Regulaminie Usługi Przelewy24 stanowiącym Załącznik nr 7B do Regulaminu Allegro udostępnianego na stronie internetowej pod adresem https://allegro.pl/regulamin

4 Umowa ramowa o której mowa w artykule 1.4 Regulaminu Usługi Przelewy24 stanowiącym Załącznik nr 7B do Regulaminu Allegro

5 Umowa o pojedynczą transakcję płatniczą o której mowa w artykule 1.5 Regulaminu Usługi Przelewy24 stanowiącym Załącznik nr 7B do Regulaminu Allegro

6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]

7 Tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby [art. 9 ust. 1 Rozporządzenia.]

8Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe. Podmiot przetwarzający oznacza natomiast osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Załóż konto i zacznij zarabiać

Poznaj kompleksowe rozwiązania dla Twojego biznesu.

Zarejestruj się